fbpx

Rejestracja zbioru danych w GIODO /stan prawny przed RODO/

paź 7, 2013Ochrona danych

Jakie dane należy zgłosić do GIODO?

 

W kwestii ochrony danych osobowych obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), która w art. 6 ust. 1 definiuje czym są dane osobowe.

Zgodnie z ww. przepisem, za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy).

 

Dlatego, danymi osobowymi nie będą pojedyncze informacje o dużym stopniu ogólności, np. nazwa ulicy i numer domu czy wysokość wynagrodzenia.

Kto jest zobowiązany do zgłaszania do GIODO?

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 przepisy ustawy stosuje się do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.

Ponadto obowiązuje podmioty niepubliczne  realizujące zadania publiczne, osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych.

Zatem jeżeli dany podmiot zbiera, gromadzi, przetwarza dane osobowe to powinien zarejestrować zbiór danych osobowych w GIODO, np. w przypadku szkoły językowej należy zarejestrować katalog danych pracowników oraz katalog danych uczniów.

Wniosek można złożyć elektroniczne na stronie GIODO, w tym przypadku należ dysponować podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Jeśli go nie masz, wówczas drukujesz formularz podpisujesz i wysyłasz pocztą.

W przypadku wysyłki pocztą, można przykładowo gromadzić dane w ramach prowadzonego sklepu internetowego już w dniu wysłania druku.

 

Czy newsletter podlega zgłoszeniu?

 

Adres mailowy jest daną osobową, zgodnie z definicją przytoczoną powyżej,

Prowadząc sklep internetowy, blog lub inny portal, na którym zainstalowana jest możliwość newslettera, jesteś nie tylko autorem tekstów lub sprzedawcą, ale także administratorem danych, które Twoi czytelnicy oraz kupujący zostawiają, a Ty gromadzisz je w zbiorze danych osobowych.

 

Zgoda na przekazywanie danych (i ich przetwarzanie) musi mieć charakter wyraźny, a jej wszystkie aspekty muszą być jasne dla podpisującego w momencie jej wyrażania. Czynności takiej nie uzdrawia późniejsze poinformowanie o treści regulaminu, ani możliwość zgłoszenia zastrzeżeń wobec pewnych form przetwarzania danych

 

Jeśli nadal nie wiesz, jak wypełnić wniosek do GIODO i czy podlegasz obowiązkowi zgłoszenia, napisz do mnie. Zajmuję się tym na co dzień.
 

GIODO uznaje jednak, że taka informacja będzie stanowić daną osobową wówczas, gdy zostanie zestawiona z innymi dodatkowymi informacjami, które w konsekwencji można odnieść do konkretnej osoby.

 

Aktualizacja: Od dnia 25 maja 2018 r. w całej Unii europejskiej obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz na terenie PL ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. GIODO zostało zastąpione Urzędem Ochrony Danych Osobowych. Powyższe przepisy zniosły obowiązek rejestracji zbiorów danych.

Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.