Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa dostosowanym do potrzeb obrotu gospodarczego. Zgodnie z art. 109 (1) kc, prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ponadto kodeks cywilny wskazuje, że powinna zostać udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

Zakres prokury

Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa i prokurenci działają jak pełnomocnicy, a sama treść udzielonego pełnomocnictwo określa zakres kompetencji prokurenta.

Fakt udzielenia prokury winien zostać ujawniony w KRS nie później niż w terminie siedmiu dni od jej ustanowienia. Ponadto jak wskazuje art. 208 ksh, powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu wyrażonych w drodze uchwały fakt udzielenia prokury winien zostać ujawniony w KRS nie później niż w terminie siedmiu dni od jej ustanowienia.

Skutki braku zgłoszenia do KRS

Jednak, brak dopełnienia obowiązku zgłoszenia do KRS, nie powoduje nieważności prokury, gdyż sam wpis nie ma charakteru konstytutywnego, lecz deklaratoryjny i nie stanowi przesłanki powstania umocowania po stronie prokurenta (zob. wyrok SN z dnia 20 października 2005 r., II CK 120/05).

Wpis do rejestru ma natomiast istotne znaczenie z punktu widzenia pewności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Po pierwsze z uwagi na fakt, iż łączy się z nim domniemanie ważności udzielenia prokury (art. 17 ust. 1 ustawy o KRS). Po drugie, prokurent uzyskuje możliwość skutecznego wylegitymowania się odpisem bądź wyciągiem z rejestru sądowego.

Reasumując, brak ujawnienia w rejestrze prokury nie powoduje jej nieskuteczności lub wadliwości czynności prawnych dokonanych przez prokurenta.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej? Napisz na info@blizejprawa.com