fbpx

Czy należy udostępniać dane inspektora podmiotu publicznego oraz treść zawartej z nim umowy

maj 12, 2019Ochrona danych

Jedna z firm w ostatnich tygodniach rozsyłała maile, w których powołując się na przepisy o dostępie do informacji publicznej, wystąpiła o udostępnienie informacji o Inspektorze Ochrony Danych, wysokości wynagrodzenia, czas trwania umowy oraz skan umowy z inspektorem.

Czy należy udostępniać takie dane? Czy takie informacje są informacjami publicznymi?

Mam nadzieję, że dzisiejszym wpisem rozwieję wątpliwości.

Prawo do uzyskania informacji publicznej

Zacznę od Konstytucji RP. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

Z tego wynika, że obywatel ma prawo żądać informacji o działalności szkoły, która jest jednostką publiczną finansowaną z publicznych środków

Dlatego, jeśli dostaniesz maila, bądź pismo z  prośbą o udzielenie informacji publicznej, to nie możesz tego zlekceważyć.

Do czego wykorzystywana zostanie informacja

Na pewno zastanawiasz się, a jeśli udzielisz odpowiedzi to, do czego zostanie wykorzystana? Czy jeśli osoba pytająca, nie uzasadniła wniosku, to czy należy udzielić odpowiedzi?

Także przepisy wskazują, że nie można uzależnić odpowiedzi od uzasadnienia, do czego zostanie wykorzystanaKażdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Kto jest zobowiązany do udzielenia informacji publicznej

Podmiotem zobowiązanym do udzielenia odpowiedzi są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne.

Natomiast prawo do uzyskania informacji w trybie dostępu do informacji publicznej jest obywatel, czyli osoba fizyczna (typowy Kowalski).

Jeżeli zatem o informację wystąpi osoba prawna, to nie mieści się w zakresie pojęcia „obywatel”.

 

Czy trzeba każdą informację przekazać

Ważne jest to, że dostęp do informacji nie jest bezwzględny. Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa tj. polityka zarządzania systemami informatycznymi, czy instrukcja o bezpieczeństwie danych osobowych  – są wyłączone.

Ujawnienie takich danych narażałoby administratora na potencjalne naruszenia ochrony danych (ataki hakerskie, włamania itp.).

Ponadto, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Także ograniczeniu podlegają informacje ze względu na prywatność osoby fizycznej.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Takie nade, jak  imię i nazwisko inspektora ochrony danych oraz kontakt do niego powinny być publicznie znane, na przykład umieszczone na stronie internetowej.

Dlatego nie stanowi naruszenia prawa do prywatności przekazanie takich danych.

Fakt podjęcia się funkcji inspektora łączy się ze świadomością udostępniania swoich danych w związku z wykonywaną funkcją. Jednak do pełnienia tej funkcji nie jest konieczne udzielania informacji o adresie zamieszkania, czy prywatnego numeru telefonu.

 

Udostępnienie umowy zawartej z inspektorem

Jeżeli umowa z inspektorem ochrony danych zawiera informacje, które nie podlegają ujawnieniu, np. PESEL, adres zamieszkania, wówczas podejmując decyzję o udostępnieniu skanu umowy należy rozważyć anonimizację danych (to znaczy: zasłonięcie, zaczernienie części danych).

Natomiast anonimizacją nie jest usunięciem całych stron umowy,  a jedynie poszczególnych danych.

Powołam się tutaj na stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że:

…przy ocenie ograniczenia prawa dostępu do informacji publicznej z uwagi na kryteria wskazane w art. 5 ust. 2 ustawy należy wziąć pod uwagę, o jaką informację publiczną chodzi. Istotna jest ochrona prywatności osoby fizycznej czy tajemnicy przedsiębiorcy, jednak podmioty te, zawierając umowy z organami władzy publicznej, muszą liczyć się z tym, że umowy takie stanowią informację publiczną, zatem dane umieszczone w tych umowach mogą podlegać udostępnieniu (wyr. NSA z 2.06.2015 r., sygn I OSK 1513/14).

Także w kwestii udostępnienia informacji o wysokości wynagrodzenia warto przytoczyć stosunkowo świeży wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, który stwierdził, że:

…podmioty (w tym fizyczna) zawierając umowę cywilnoprawną z podmiotem publicznym, nie może oczekiwać, że w zakresie takich danych jak imię i nazwisko lub firma, przedmiotu umowy, wysokość wynagrodzenia, zachowa prawo do prywatności (wyr. WSA w Łodzi z 28.03.2017 r., sygn. II SA/Łd 27/17).

 

Kilka słów podsumowania

W sytuacji, gdy dostaniesz prośbę o udzielenie informacji o danych inspektora ochrony danych zacznij najpierw do ustalenia:

  • kto, jaki podmiot wystąpił z pytaniem o udzielnie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej
  • w przypadku uznania, że podmiot jest uprawniony do wystąpienia z zapytaniem, należy udzielić informacji publicznej, które nie naruszają praw osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.