fbpx

Zmiany w prawie konsumenckim, o których musisz wiedzieć

maj 28, 2020Biznes online

Już od najbliższego poniedziałku, czyli 1 czerwca br. miały wejść w życie zmiany w przepisach dotyczących konsumentów oraz Kodeksu cywilnego mające istotne znaczenie dla prowadzonej przez ciebie sprzedaży.

Miały, ale nie wejdą. Wszystko przez koronawirus.

W związku z epidemią, przesunięty został termin wejścia w życie zmian dotyczących rozszerzenia praw konsumentów na podmioty niebędące konsumentami aż na początek przyszłego roku, czyli 1.1.2021 roku.

Jednak, jak głosi mądrość ludowa, co się odwlecze to nie uciecze.

Dlatego, jeśli nie wiesz, jakie to zmiany, nie za bardzo się dotychczas tym interesowałeś lub nie wiesz co powinieneś zrobić, to dzisiaj omawiam najważniejsze z nich.

 

1.Konsument jaki jest każdy widzi

 

Sama definicja konsumenta nie uległa zmianie. Dotychczas przyzwyczailiśmy się rozróżniać konsumenta od przedsiębiorcy. Konsument dokonując umowy z przedsiębiorcą (czy to w sklepie fizycznym, czy online) miał większą ochronę. Dla przypomnienia: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zmiany, o których dzisiaj piszę wprowadzają obok konsumentów nowy podmiot.

Nie jest to ani przedsiębiorca, ani konsument tylko osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio z jej działalnością, ale nie mająca dla niej charakteru zawodowego.

 

2.Charakter zawodowy ma znaczenie

 

Zmiany, które już od nowego roku zaczną obowiązywać rozszerzają ochronę dotyczącą dotychczas konsumentów na osoby, które zawierają z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

Wykazanie charakteru zawodowego, bądź jego brak, ma tutaj kolosalne znaczenie. A jak przystało na przepisy ogólne, pojemność tego pojęcia, jak i jego interpretacja może nastręczać problemów.

 

Czym jest zawodowy charakter?

Po pierwsze, musimy sięgnąć do CEIDG (zobacz: tutaj) i sprawdzić przedmiot działalności (kod PKD). Już tutaj zaznaczam, że co do zasady powinniśmy dokonać weryfikacji zanim zawrzemy umowę sprzedaży, co niekiedy jest to po prostu niemożliwe.

Jednak nie musimy się wyłącznie ograniczać do CEIDG. Jeżeli wiemy że dany podmiot specjalizuje się w danej branży pomimo tego, że nie potwierdza to wpis w CEIDG to wówczas taki podmiot nie zyskuje praw konsumenta.

Po drugie, zawodowy charakter ma miejsce wówczas, kiedy osoba fizyczna prowadząca JDG zawiera umowę w ramach dokonywanych codziennie czynności wpisanych w CEIDG.

Po trzecie, zawodowy charakter czynności prawnej przedsiębiorcy wyraża się przez to, że powinien posiadać on specjalistyczną wiedzę, w tym wynikającą z jego praktyki zawodowej (wyrok SOKiK z dnia 27 sierpnia 2018 roku, sygn. akt XVII AmE 128/16).

Jeżeli zawierana umowa nie będzie miała charakteru zawodowego, wówczas przedsiębiorca będzie traktowany w określonych sytuacjach na równi z konsumentem.

A oto przykład:

Karolina jest lektorką języka włoskiego i w ramach działalności prowadzi kursy, lekcje indywidualne oraz udziela korepetycji. Jeżeli Karolina kupi telefon komórkowy, który będzie wykorzystywała do kontaktu z klientami (umawianie się na lekcje itp.) to i tak będzie jej przysługiwała ochrona konsumencka. Dlaczego? Dlatego, że telefon komórkowy nie dotyczy zawodowego charakteru jej działalności. Inna sytuacja byłaby, gdyby Karolina kupiła podręczniki do nauki języka włoskiego (podręczniki mają zawodowy charakter).

 

3.Przedsiębiorca z zakresem ochrony konsumenta

 

Po wejściu przepisów, a przypominam, że będzie to miało miejsce dopiero 1.01.2020 r., osoba prowadząca działalność gospodarczą jeżeli dokona zakupu niezwiązanego z jej działalnością zawodową, będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie:

  • bezskuteczności i zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych, tzw. klauzul abuzywnych;
  • na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela (jeżeli produkt nie będzie spełniał wymagań, które były zapewnione, to sprzedawca będzie odpowiadał z tytułu rękojmi), odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec kupującego, tj. reklamacje za wady rzeczy sprzedanej;
  • brak obowiązku zawiadomienia przez przedsiębiorcę-konsumenta niezwłocznego zawiadomienia o wadzie pod rygorem utraty prawa do rękojmi (nawet rok na zgłoszenie wady);
  • możliwość żądania od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania do ceny towaru lub zwrot kosztów do tej wysokości;
  • roczne domniemanie istnienia wady już w chwili wydania towaru (to po stronie sprzedawcy będzie istniał obowiązek obalenia tego domniemania);
  • prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania rzeczy (w regulaminach sprzedawca musi zawrzeć informację o prawie odstąpienia i kosztach. Jeżeli nie spełni obowiązku informacyjnego to termin na odstąpienie nawet 12 miesięcy);
  • brak udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni poczytuje się za jej uwzględnienie.

 

Natomiast pozostawiono możliwość sprzedawcom wyłączenia rękojmi względem przedsiębiorców-konsumentów (w przeciwieństwie do „zwykłego” konsumenta, kiedy 2 letnia rękojmia, poza nielicznymi przypadkami, nie może być wyłączona).

 

Jak wyłączyć rękojmię względem firm na prawach konsumenta?

Najlepiej zrobić to w regulaminie lub ogólnych warunkach sprzedaży. Wówczas odpadają wszystkie kwestie związane z nieudzieleniem odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, czy też zgłoszenie przez takiego klienta wady produktu dopiero po kilku miesiącach od stwierdzenia tej wady.

 

Dlaczego o tym piszę?

Dlatego, że jako sprzedawca powinieneś po pierwsze mieć świadomość zmian. Po drugie, musisz dostosować regulamin oraz ogólne warunki sprzedaży, a także samą stronę sklepu pod kątem nowych przepisów.

Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić napisz do nas lub skorzystaj z oferty audytu strony internetowej, którą przeprowadzimy dla Ciebie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1495),

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 568)

Tarcza Antykryzysowa odracza termin wprowadzenia zmian do 1.01.2021 roku:

Art. 62 W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 70 otrzymuje brzmienie:
,, Art. 70.
1. Przepisów art. 385[5], art. 556[4], art. 556[5] i art. 576[5] ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
2. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 55 nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.
2) w art. 86 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,, 5) art. 1 pkt 1-3, art. 55 oraz art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.“.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.