fbpx

Zmiana w ochronie danych osobowych już od 4 maja 2019 r.

maj 5, 2019Ochrona danych

Jeżeli w obliczu majówkowego odpoczynku umknęło ci, że właśnie oto 4 maja 2019 roku weszły w życie zmiany niektórych ustaw (pisząc niektórych mam na myśli ponad 160 ustawy!!),  zachęcam do lektury.

Zmiany dotknęły m.in. prawa łowieckiego, ustawy o doradztwie podatkowym, o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, czy Straży Pożarnej.

Ze 114 stron ustawy wybrałam te zmiany, które najbardziej ciebie mogą zainteresować.

 

Informowanie konsumentów

Zmiany w ustawie o prawach konsumentów dot. m.in. dodania art. 4a ust. 1, który nakłada na mikroprzedsiębiorców (zatrudnia poniżej 10 osób, i obrót roczny netto poniżej 2 mln euro), obowiązek informacyjny poprzez wywieszenie w widocznym miejscu w lokalu przedsiębiorstwa lub udostępnienie na swojej stronie internetowej stosownych informacji.

Powyższego przepisu nie stosuje się, jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie ma możliwości zapoznania się z informacjami.

 

Przy sprzedaży online

Zmiany dotknęły także ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną i dotyczą:

 • zasad uzyskiwania zgody usługobiorcy (następuje tu odwołanie do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych, czyli RODO i ustawy o ochronie danych osobowych);
 • zasad przetwarzania danych osobowych usługobiorców (uchylono przepisy szczególne, co oznacza, że zastosowanie znajdą RODO i ustawa o ochronie danych osobowych).

 

Prawo telekomunikacyjne

Także Prawo telekomunikacyjne dotknęły zmiany, które najkrócej rzecz ujmując dotyczą:

 • uchylenia niektórych regulacji szczególnych i zastąpienie ich odwołaniem do ogólnych przepisów o ochronie danych osobowych;
 • obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych i ich minimalnego zakresu;
 • obowiązku zawiadomienia PUODO o naruszeniach;
 • kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków określonych w ustawie.

 

Zmiany dla pracodawców

W ustawie nie ma przepisów przejściowych, poza trzema drobnymi przypadkami, z których żadna nie dotyczy kwestii pracowniczych. Pracodawcy muszą więc zacząć stosować zmiany niemal z dnia na dzień.

Zmiany dotyczą:

 • danych osobowych, których pracodawca może żądać od kandydata na pracownika i pracownika już zatrudnionego;
 • przetwarzania danych osobowych pracownika na podstawie zgody;
 • przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych pracownika;
 • prowadzenia w zakładzie pracy monitoringu wizyjnego.

 

Jeżeli chcesz poznać nowe brzmienie art. 22 (1) Kodeksu pracy zapraszam do lektury:

§1 Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

§2 Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w §1pkt \4–6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

§3 Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących:

 1. adres zamieszkania;
 2. numer PESEL, a w przypadku jego braku –rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych wprawie pracy;
 4. wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 5. numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

§4 Pracodawca żąda podania innych danych osobowych niż określone w §1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

§5 Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w §1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

 

Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika może stanowić podstawę przetwarzania przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione powyżej z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych.

 

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.