fbpx

Wezwanie do zapłaty, czyli kiedy należy przypomnieć się dłużnikowi

Sty 7, 2014 | E-commerce, Pierwsze kroki w biznesie

We wcześniejszym wpisie mówiłam o sytuacji, gdy klient znika i nie mamy wystarczająco dużo danych, aby móc się z nim skontaktować (szerzej tutaj: Gdy kontrahent znika, czyli dlaczego warto dokładnie wpisywać dane klienta).

Mając na uwadze fakt, że nie zawsze kontrahenci regulują swoje zobowiązania terminowo (czytaj:nie płacą), przygotowałam projekt wezwania do zapłaty, który jest do pobrania poniżej.

 

Elementy wezwania do zapłaty

1.Oznaczenie wierzyciela i dłużnika, czyli kto od kogo dochodzi spełnienia obowiązku

2.Wskazanie źródła obowiązku ciążący na dłużniku, np. umowa, faktura, dodatkowo można wskazać numer faktury i jej datę wystawienia, czy datę zawarcia i numer umowy.

3.Nominalne określenie kwoty z jaką dłużnik zalega wraz z odsetkami, czyli cyframi wpisanie + słownie jakiej kwoty się domagamy od dłużnika.

W wezwaniu oprócz dochodzonej kwoty warto wskazać odsetki za opóźnienie w płatności, których dochodzimy od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty. Jeśli masz problem z obliczeniem odsetek możesz skorzystać z  kalkulatora odsetek.

4.Termin, po którym płatność stała się wymagalna; to znaczy termin do kiedy miał dłużnik zapłacić, np. Dłużnik zalega z zapłatą faktury nr 10/2013 z dnia 6.02.2013 której termin płatności upływał po 14 dniach, tj. 20.02.2013r.

Zatem chodzi o dzień następujący po tym, do którego dłużnik miał dokonać zapłaty. W przykładzie będzie to 21.02.2013 – dzień następny po upływie terminu do zapłaty.

5.Należy wpisać rachunek bankowy do dokonania płatności.

6.Termin, w którym dłużnik powinien uregulować należność, może to być 3, 7, 14, 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin można określić również konkretną datą np. Należność proszę uregulować w nieprzekraczalnym terminie do 2.12.2016r. Należy wskazać racjonalną datę uwzględniającą wielkość długu.

7.Wskazanie konsekwencji niezastosowania się do wezwania, np. W razie nieuregulowania należności we wskazanym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową.

8.Podpis wierzyciela.

Jeżeli nie masz wszystkich danych kontrahenta -dłużnika to możesz spróbować go odszukać za pomocą Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (skrót: CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx) lub Krajowego Rejestru Sądowego (skrót: KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu).

I na koniec, warto również pamiętać, że obok kwoty głównej oraz odsetek możemy żądać zapłaty rekompensaty za koszt odzyskiwania należności w równowartości kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach płatności w transakcjach handlowych, Dz. U. Z 2013, poz. 403).

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.