Podejmując współpracę z nami zgadzasz się na poniższe warunki

Przede wszystkim chcemy podziękować za wybór naszej firmy. Naszym celem jest dostarczanie najwyższej jakości usług prawnych w najbardziej innowacyjny, efektywny i oszczędny sposób. Uważamy, że jest to dobra idea, aby współpraca była przejrzysta już na samym początku naszej współpracy. Dzięki temu będziemy budować wzajemne zaufanie. Poniżej znajduje się opis i zakres naszych usług oraz warunki, które będą miały zastosowanie do naszej współpracy.

 

1.Strony

W tych warunkach, jak i innych dokumentach, czy umowach zwrot „Ty” , „Klient” lub „Państwa” odnosi się do Ciebie jako klienta lub klientów, jeśli jesteśmy reprezentujący przez więcej niż jedną osobę. Odniesienie do „my”, „nas” i „nasze” odnosi się do prawnika lub prawników pracujących w ramach Bliżej Prawa. Określenie „Umowa” oznacza „Umowę o świadczenie usług prawnych”.

 

2.Wstępne warunki

Niniejsze Warunki świadczenia usług prawnych stanowią zasady umowy, regulujące nasze usługi na rzez Państwa, jak i Państwa obowiązki względem Bliżej Prawa. Warunki te stanowią załącznik do pisemnych umów o usługi prawne, zawieranych z nami. Warunki mogą być modyfikowane lub ulegać zmianie, o czym Klient jest informowany.

 

3.Usługi

Wszystkie usługi świadczone przez nas muszą być szczegółowo określone w „Umowie o świadczenie usług prawnych” lub innych dokumentach ustalonych przez nas w formie pisemnej. Nasz zakres usług oraz reprezentowanie przed sądami, organami administracji publicznej lub innymi podmiotami jest ograniczone wyłącznie do zakresu usług określonych w „Umowie o świadczenie usług prawnych”. Umowa ta musi być sporządzona w formie pisemnej po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Praca w zakresie wyznaczonym Umową oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni tylko za świadczenie usług prawnych, które są wyraźnie wskazane w Umowie. Jeżeli chcesz, aby nasi prawnicy świadczyli usługę jeszcze w innym zakresie, który może wyniknąć w toku prowadzonej usługi podstawowej, wówczas takie postanowienie musi się znaleźć w Umowie.

Użyte słowo „Usługi”, w niniejszym dokumencie, oznacza usługi świadczone przez prawników Bliżej Prawa na Państwa rzecz.

 

4.Sprawy podatkowe

Kwestie  podatkowe mogą mieć kluczowe znaczenie w niektórych transakcjach, w których działa Twoja firma. Prawnicy Bliżej Prawa mogą jedynie sygnalizować, czy informować o pewnych ogólnych zasadach podatkowych z prawnego punktu widzenia, jednakże nie stanowi to konkretnego doradztwa podatkowego. W celu uzyskania porady z zakresu prawa podatkowego należy zgłosić się do wykwalifikowanego specjalisty podatkowego.

 

5.Dokumenty elektroniczne

Nasza firma korzysta z technologii w celu stałego kontaktu z Klientem oraz udzielania usług prawnych na najwyższym poziomie. Oznacza to, że tam, gdzie jest to możliwe, zapewniamy pełną obsługę prawną transakcji, dokumenty, przechowywanie dokumentów cyfrowych i komunikacji przy użyciu bezpiecznych technologii opartych na środkach porozumiewania się na odległość oraz Chmurze (Cloud). Użytkownik wyraźnie zgadza się na naszą politykę prywatności, w tym korzystania z usług opartych na chmurze osób trzecich, do przechowywania, zarządzania i przekazywania informacji, w tym informacji poufnych dotyczących usług.

 

6.Poufność informacji

Adwokaci oraz radcowie prawni współpracujący z Bliżej Prawa zobligowani są do przestrzegania tajemnicy zawodowej (obowiązek ten dotyczy również aplikantów adwokackich i radcowskich). Także wszystkie osoby współpracujące z nami są zobowiązane do podpisania odpowiedniej klauzuli poufności. Taka procedura zapewnia bezpieczeństwo informacji oraz umożliwia współpracę na zasadach wzajemnego zaufania.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w Kancelarii zostały wdrożone zasady wynikające z Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych. Ze szczegółami możesz zapoznać się w Polityce prywatności.

 

7.Opłaty

Nasze opłaty w sprawach ogólnych, redagowanie opinii czy pism, konsultacje oparte są na stawkach ogólnych, o ile nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej w Umowie. Do współpracy możemy również angażować prawników, aplikantów, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych, niezależnych współpracowników, w zakresie niezbędnym dla sprawnej realizacji usługi, a dotyczących ich wiedzy i doświadczenia.

Należy jednak pamiętać, że nasza opłata może wzrosnąć w pewnych wyjątkowych sytuacjach, takich jak bardzo pilne i nagłe okoliczności, gdy sprawa zostanie zlecona w bardzo krótkim czasie.

Klient upoważnia nas do zapłacenia na rzecz osób trzecich niezbędnych i uzasadnionych opłat związanych z usługami (np. opłata kurierska,  opłata pocztowa, opłata sądowa, zaliczka na biegłego itp.). Opłaty te ostatecznie obciążają Klienta, który jest zobowiązany do ich pokrycia.

 

8.Fakturowanie

Zazwyczaj przesyłamy faktury co miesiąc, ale czasami to nie ma sensu czekać do końca miesiąca. Szczególnie przy usługach jednorazowych (jednorazowe zlecenie usługi prawnej, jak opinia prawna, konsultacja, jednorazowa reprezentacja), gdy mamy gotową bądź zrealizowaną usługę to fakturę wysyłamy wkrótce potem. Kwestia faktur może być regulowana przy uwzględnieniu ilości usług w danym miesiącu świadczonych na rzecz konkretnego Klienta

Płatności za faktury należy zgodnie z terminem wskazanym w fakturze, najczęściej jest to 7 dni. Jeżeli płatność nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni, zostaną naliczone odsetki umowne za opóźnienie.

 

9.Zmiany i modyfikacje warunków świadczenia usług

Warunki dotyczące świadczenia przez nas usług prawnych mogą podlegać zmianom lub uzupełnieniem w formie pisemnej. Po dostarczeniu zawiadomienia od nas o wszelkich zmianach dotyczących warunków niniejszej Umowy, uznajemy, że wyrażasz na nie zgodę, chyba że powiadomisz nas na piśmie w ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia.

Każda ze stron może wypowiedzieć swoje usługi w dowolnym czasie na podstawie pisemnego zawiadomienia.

Zgodnie z przepisami,  wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego przez Klienta odnosi skutek prawny w stosunku do sądu z chwilą zawiadomienia go o tym, w stosunku zaś do przeciwnika i innych uczestników – z chwilą doręczenia im tego zawiadomienia przez sąd. Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze przez 2 tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas, jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od niekorzystnych skutków prawnych. (art. 94 Kodeksu postępowania cywilnego)

Z zastrzeżeniem naszych zobowiązań dla utrzymania odpowiednich standardów etyki zawodowej, możemy rozwiązać nasze usługi z ważnych powodów, które mogą obejmować (bez konieczności ograniczania się do):
• Jeśli istnieje poważna utrata zaufania między nami a wami;
• Jeśli Klient wypowie pełnomocnictwo;
• Jeśli nasze  świadczenie usług miałoby naruszać zasady etyki lub przepisy prawa;
• Jeśli opłata za nasze usługi, pomimo ponaglania i przypominania, nie jest regulowana terminowo

W sytuacji zakończenia współpracy Klient ponosi opłaty wynikające z dotychczasowego świadczenia przez nas usług oraz poniesione opłaty wskazane powyżej.

 

10.Gwarancje

Jeżeli zgadzasz się na warunki zawarcia Umowy o świadczenie usług prawnych w imieniu osoby prawnej lub podmiotu, zgadzasz się osobiście zagwarantować i wykonywać wszystkie obowiązki tego organu lub podmiotu wobec nas w ramach niniejszej Umowy.

Niniejsza gwarancja jest gwarancją również dla wszystkich dalszych zobowiązań, które będą ponoszone w dowolnym momencie w przyszłości, i może zostać wycofana przez Klienta w dowolnym momencie z zastosowaniem 2 tygodniowego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej. Jeśli odwołasz powyższe gwarancje,  wówczas zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania naszych Umowy na świadczenie usług prawnych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania z usługi, nie wahaj się z nami skontaktować.
Cieszymy się na współpracę z Państwem.

Chorzów, dnia 1.9.2017 r.