fbpx

Jak samodzielnie napisać umowę o przeniesienie praw autorskich

gru 6, 2013Prawo autorskie

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia.

Prawo autorskie przysługuje twórcy, którym jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu (art. 8 ust. 1 pr.aut.)

Natomiast utwór jest przejawem „działalności twórczej”, co sady tłumaczą jako rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta, niekiedy określana jako przesłanka „oryginalności” utworu, zrealizowana jest wówczas, gdy istnieje subiektywnie nowy wytwór intelektu.- wyr. SA w Poznaniu z 7.11.2017, I ACa 800/07

Jeśli chcemy, aby inna osoba, poza twórcą, mogła korzystać z praw autorskich na konkretnym utworem musi zostać zawarta umowa o przeniesieniu tego prawa na nie-twórcę.

Sporządzając prawidłową umowę o przeniesienie praw autorskich, musisz zawrzeć poniższe elementy:

 

1.Określenie stron umowy

Stronami umowy są autor Utworu oraz nabywca (klient, zamawiający). W umowie o przeniesienie prawa autorskich należy określić strony poprzez podanie ich imienia i nazwiska (nazwy firmy) oraz numerem PESEL, dowodu osobistego. Analogicznie w przypadku firmy z podaniem numeru NIP, REGON, KRS. Przykład:

Umowa o przeniesienie praw autorskich majątkowych zawarta w dniu …pomiędzy:

Janem Nowakiem, zamieszkałym w….legitymującym się dowodem osobistym nr ….wydanym przez ……….numer PESEL ……………zwanym w dalszej części umowy „Autorem”,

a

Adamem Kowalskim, zamieszkałym ……… legitymującym się dowodem osobistym nr ….wydanym przez ……….numer PESEL ……………prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PIXEL KOWALSKI” NIP ….REGON …………….

zwany w dalszej części umowy „Nabywcą”

łącznie zwany w dalszej części umowy „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”

2.Określenie utworu

Podstawową zasadą jest, że przenosimy prawa do konkretnie oznaczonego utworu, co sprowadza się do tego, iż nie można spisać umowy na przeniesienie praw autorskich wszystkich przyszłych utworów stworzonych przez twórcę.

Na przykład: wszystkich piosnek, które kiedyś jeszcze twórca napisze.

Jest to zakaz zawierania tzw. bezterminowych kontraktów sponsorskich spotykanych na przykład w branży muzycznej.

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawrzeć taką umowę na konkretny utwór, który ma powstać w przyszłości.

Ważne jest dokładne określenie utworu, dzieła, to co jest przedmiotem umowy. Wskazanie jedynie ogólnie, że ma to być logo zaprojektowane na zamówienie Klienta niewiele tłumaczy i aż jestem ciekawa postępowania dowodowego w sądzie w przypadku sporu.

Najlepiej określić szczegółowo jaki ma to być utwór lub jak ma wyglądać logo, aby wyeliminować wątpliwości, którą wersję strony mają na myśli.

Samo przeniesienie praw autorskich nie powoduje automatycznie przeniesienia egzemplarza utworu, czy nośnika na którym utwór został utrwalony.

Dlatego tym bardziej zachęcam poświęcenia troszkę więcej czasu, aby tę część dobrze napisać.

 

3.Wskazanie pól eksploatacji

Aby nie było w przyszłości wątpliwości w jaki sposób można korzystać z Utworu należy w umowie o przeniesienie praw autorskich precyzyjnie wymienić pola eksploatacyjne.

Zgodnie z przepisami, umowa o przeniesienie praw majątkowych lub umowa o korzystanie z utworu, zwana dalej „licencją” obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione (art. 41 ust. 2 pr. aut.). Przykład:

Autor przenosi na ……………. majątkowe prawa autorskie do Utworu, w zakresie wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy pól eksploatacji, a w szczególności pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, takich jak:

a) utrwalania Utworu w pamięci komputerów, w tym spełniających funkcje serwerów,

b) zwielokrotniania Utworu bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, jak i w sieciach multimedialnych, w szczególności on-line, a także poprzez wydruk komputerowy, na każdym znanym w dacie podpisania niniejszej umowy nośniku,

c) wprowadzenie Utworu do obrotu i jego rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń ilościowych.

Prawo do wszystkich pól eksploatacji

Co do zasady pola eksploatacji winny zostać wymienione  wprost w umowie tak, by nie pozostawiać domysłów co do jego zakresu.

Jednak, gdy chcemy uzyskać autorskie prawa majątkowe na wszystkich możliwych polach eksploatacji, wówczas często spotykaną praktyką jest wskazanie w umowie, że przeniesienie praw autorskich do utworu następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 pr.aut., a następnie ich dokładne wymienienie w treści kontraktu.

4.Dodatkowe klauzule

Warto pamiętać o zawarciu w umowie kilku klauzul, które ułatwią korzystania z prawa do utworu.

Jest to klauzula przeniesienia praw autorskich, która jasno wskazuje na przeniesienie autorskich praw majątkowych na nabywcę (klienta).

 Następna jest informacja o przekazaniu rzeczy materialnych, jeżeli jest to wolą stron umowy.

Jak również zapis wyraźnie zezwalający na wykonywanie praw zależnych do utworu, gdyż w świetle art. 46 pr.aut.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umowie postanowiono o przeniesieniu całości praw majątkowych.

5.Określenie wynagrodzenia

W tej części wskazujemy wynagrodzenie, jakie przysługuj twórcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wskazanych w umowie polach eksploatacji.

Przejście autorskich praw majątkowych odbywa się z reguły odpłatnie, jednak nie można wykluczyć przypadków, gdy nabycie prawa następuje np. w postaci darowizny.

Dla prawidłowego określenia wynagrodzenia warto pamiętać art. 45 pr.aut.:

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji.

Przykład określenia wynagrodzenia w umowie:

Wynagrodzenie dla Autora za stworzenie Utworu i przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, Strony ustalają na kwotę 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wynagrodzenie Autora wypłacone zostanie w ciągu 7 dni od dnia przekazania Nabywcy Utworu. Wynagrodzenie Autora za stworzenie Utworu zostanie wypłacone na jego rachunek bankowy Autora nr …

6.Regulacje końcowe

Ostatnia część zawiera regulacje ogólne, donoszące się do ewentualnych zmian umowy, czy sporów mogących wyniknąć w przyszłości. Przykład:

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby powoda.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 7.Podpisy stron

 

Pamięta!

  • umowa musi być w formie pisemnej
  • prawidłowo określ strony umowy oraz przedmiot
  • wskaż pola eksploatacyjne oraz wynagrodzenie, które przysługuje Autorowi
  • podpisz umowę

Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.