Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

przez Kancelarię Bliżej Prawa

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

PARAGRAF 1

 1. Usługi prawne świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej https://www.blizejprawa.com/ przez Kancelarię Prawną Bliżej Prawa Małgorzata Moczulska z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10/20 41-500 Chorzów.
 2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kancelarię, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

PARAGRAF 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

PARAGRAF 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług Prawnych przez Kancelarię;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która jest zainteresowana zawarciem z Kancelarię umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną;
 3. Kancelaria – Kancelaria Prawna Bliżej Prawa Małgorzata Moczulska;
 4. Poczta Elektroniczna – adres poczty mailowej: info@blizejprawa.com ;
 5. Usługi Prawne – usługi świadczone przez Kancelarię w postaci udzielonych Porad Prawnych lub Opinii Prawnych z wykorzystaniem Poczty Elektronicznej w zakresie zagadnień prawa polskiego;
 6. Pytanie Prawne – zagadnienie prawne zgłoszone przez Klienta;
 7. Porada Prawna – rezultat Usługi Prawnej świadczonej w oparciu o Pytanie Prawne zadane przez Klienta;
 8. Opinia Prawna – odpowiedź na Pytanie Prawne wymagające analizy stanu prawnego z uwzględnieniem wskazań doktryny i orzecznictwa oraz ewentualnie w oparciu o przesłane dokumenty i inne materiały. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania. Opinia prawna obejmuje również opracowanie treści dokumentu na indywidualne życzenie Klienta (statutu, umowy, regulaminu, dokumentacji do wdrożenia RODO).
 9. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

PARAGRAF 4

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.blizejprawa.com/ jest uprzednie zapoznanie się z zakresem świadczonych usług, ceną usługi oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

ROZDZIAŁ 2

ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH

 PARAGRAF 5

 1. Klient korzysta z Usług Prawnych jeżeli zgodnie z Regulaminem zawarł umowę z Kancelarią.
 2. Procedura zawarcia umowy obejmuje:
 • zadanie Pytania Prawnego przez Klienta;
 • ewentualnie – prośba o przesłanie dokumentów lub przesłanie pytań uzupełniających;
 • wycena Porady Prawnej lub Opinii Prawnej przesłana  w terminie max 3 Dni Roboczych od zadanego  Pytania Prawnego;
 • przesłanie Oferty Klientowi;
 • akceptacja Oferty przez Klienta poprzez przesłanie dokonanie zapłaty za Usługę oraz ewentualne przesłanie na adres mailowy Kancelarii – akceptacji Oferty.

 

PARAGRAF 6

 1. Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania Klientowi potwierdzenia otrzymania przez Kancelarię akceptacji Oferty złożonej Klientowi, jednak nie wcześniej niż w momencie uznania rachunku bankowego.
 2. W przypadku niewypełnienia wszystkich niezbędnych kroków procedury wskazanej w ust. 2, w szczególności braku uiszczenia opłaty umowa nie zostaje zawarta.
 3. Porada Prawna polega na sporządzeniu porady prawnej, opinii prawnej, przygotowanie pisma procesowego, umowy lub innego dokumentu dla przykładowego opisu sytuacji i pytań Klienta. Porada prawna opiera się wyłącznie na opisanej sytuacji i nie może być traktowana jako podstawa do podejmowania określonych działań przez Klienta.
 4. Usługa Opinii Prawnej polega na sporządzaniu opinii prawnej dla stanu faktycznego i pytań wskazanych przez Klienta bądź na sporządzeniu dokumentu (statutów, regulaminów, umów, dokumentacji do wdrożenia RODO) na zamówienie Klienta. W zakres przedmiotowej usługi wchodzi bezpłatna analiza stanu faktycznego oraz wycena i określenie terminu realizacji opinii czy też dokumentu.
 5. Poradę Prawną lub Opinię Prawną mogą udzielać prawnicy oraz specjaliści współpracujący z Kancelarią.
 6. Uiszczenie opłaty powinno nastąpić przelewem bankowym na rachunek bankowy Kancelarii przesłany Klientowi razem z wyceną wykonania usługi.
 7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2019, poz. 123).
 8. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz, że akceptuje postanowienia w nim zawarte.

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY UDZIELANIA PORAD I OPINII PRAWNYCH

 

PARAGRAF 7

 1. W ramach usługi Porada Prawna lub Opinia Prawna, porada, opinia lub dokument są sporządzone w terminie 24 – 72 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie Kancelarii. W sprawach o skomplikowanym charakterze termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostaje poinformowany.
 2. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do sporządzenia opinii prawnej będzie dokonywane drogą mailową na adres: info@blizejprawa.com
 3. W ramach wyceny mieści się możliwość doprecyzowania kwestii budzących wątpliwości czy też niezrozumiałych dla Klienta, pozostających w związku z opinią i opartych na pierwotnym stanie faktycznym. Odpowiedzi na doprecyzowania udzielane są w terminie do siedmiu dni roboczych od daty skierowania zapytania przez Klienta. Kancelaria zastrzega sobie możliwość wyceny odpowiedzi na doprecyzowanie, w przypadku skierowania żądania doprecyzowania po upływie miesiąca od dnia wykonania usługi.
 4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny opinii w przypadku pytania o charakterze pozaprawnym, wykraczającym poza zakres specjalizacji Kancelarii, a także przygotowania dokumentu, jeśli z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia.
 5. W takim przypadku Kancelaria może zaproponować przygotowanie odpłatnej opinii, wyjaśniającej niezasadność sporządzenia dokumentu. Kancelaria zastrzega sobie prawo odmowy dokonania wyceny także wtedy, jeśli pytanie nie ma charakteru prawnego.

 

PARAGRAF 8

 1. Klient upoważnia Kancelaria do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury.
 2. Składając zamówienie Klient może zaznaczyć chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
 3. Opłata za Poradę Prawną lub Opinię Prawną powinna być uiszczona na rachunek bankowy Kancelaria wskazany w wycenie przesłanej Klientowi.

 

ROZDZIAŁ 4

ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ KANCELARIĘ

PARAGRAF 9

Kancelaria może odmówić świadczenia Usług Prawnych na rzecz Klienta z powodu:

 • braku przyjęcia przez Klienta Oferty, w  szczególności sposobu realizacji  lub wyceny Porady Prawnej;
 • odmowy bądź nieprzekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do udzielenia Porady Prawnej;
 • wystąpienie konfliktu interesów między Klientem a podmiotem, na rzecz którego Kancelaria świadczyła lub świadczy pomoc prawną, bądź inną osobą związaną z Kancelaria;
 • przekazanie Kancelarii danych mających charakter bezprawny;
 • wystąpienie przez Klienta z Pytaniem wykraczającym poza zakres Usług Prawnych.

 

PARAGRAF 10

 1. W przypadku wystąpienia po zawarciu Umowy okoliczności będących podstawą do odmowy świadczenia Usług Prawnych, Kancelaria ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 Dni Roboczych od uzyskania przez Kancelaria informacji uprawniających ją do odmowy świadczenia Usług Prawnych.
 2. Jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Klienta Kancelaria zachowuje prawo do zatrzymania całości uzyskanego wynagrodzenia.
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do odesłania Pytania w ramach usługi wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie wyceny bądź udzielenie Porady Prawnej lub sporządzenie Opinii Prawnej.

 

ROZDZIAŁ 5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 PARAGRAF 11

 1. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy Kancelarii: info@blizejprawa.com
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 Dni Roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Klienta.
 3. W ramach usługi Porada Prawna lub Opina Prawna Kancelarię gwarantuje zwrot uiszczonej należności, jeśli Porada Prawna lub Opinia Prawna wraz z pytaniami dodatkowymi nie wyjaśniły wątpliwości Klienta, w świetle aktualnie obowiązującego prawa.
 4. Zwrot nie przysługuje, gdy Opinia Prawna lub rozwiązanie zaproponowane w opinii odpowiada prawu, lecz jest niekorzystne dla Klienta. Warunkiem skorzystania z Gwarancji zwrotu jest wykorzystanie możliwości zadawania pytań dodatkowych oraz wykazanie obiektywnych uchybień opinii lub porady.

 

ROZDZIAŁ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

PARAGRAF 12

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie https://www.blizejprawa.com/ i stanowi integralną część zawieranej z Klientem Umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Klienta przyjęte.
 3. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Kancelarii o jej wypowiedzeniu na adres mailowy: info@blizejprawa.com