fbpx

 

Przeniesienie praw autorskich do gry komputerowej

 

Prawo autorskie do utworu może zostać przeniesione na inne osoby.

Zasada ta jest uregulowana w art. 41 pr.aut., który przewiduje także możliwość upoważnienia osoby trzeciej do korzystania z autorskich praw majątkowych.

 

Przeniesienie praw na inne osoby

 

Jeżeli przykładowo jesteś autorem gry komputerowej, może przenieść swoje prawa na inną osobę.

Nabywca będzie mógł przenieść nabyte prawa na kolejne osoby oraz udzielić wyłącznej lub niewyłącznej licencji do korzystania z gry, chyba że wpiszesz w umowie przeciwne postanowienie.

 

Ile kosztuje przeniesienie praw

 

Co do zasady tyle, ile ustalicie w umowie.

Przepisy przewidują, że przeniesienie praw autorskich jest odpłatne, chyba, że znowu inaczej postanowione zostanie w umowie.

Art. 43 pt. aut. brzmi następująco:

Ust. 1: Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Ust. 2: Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu.

 

To od woli stron umowy zależy jaką kwotę wskażą. Ważne aby w umowie znajdowało się postanowienie, że obejmuje wszystkie pola eksploatacji.

Jeżeli jednak w umowie nie zostało wynagrodzenie określone podstawą jego wyliczenia jest:

  • zakres udzielonego prawa oraz
  • korzyści wynikające z korzystania z utworu.

 

W sytuacji, gdy wynagrodzenie zostało określone bardzo nisko, autor utworu może dochodzić swoich praw powołując się na art. 44 pr.aut. daje pewne możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

Art. 44 ust. 1 pr.aut. brzmi:

W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd.

 

Jeżeli nie uda się dogadać w sprawie podwyższenia wynagrodzenia, wówczas nie pozostaje nic innego, jak wystąpić na drogę sądową.

I tym sposobem przechodzimy do pól eksploatacji.

 

Pola eksploatacji

 

Aby umowa o przeniesienie praw do gry była skuteczna niezbędne jest wskazanie pól eksploatacji.

Ważne jest nie tyle wskazanie wszystkich, czy jakichkolwiek pól, ale tych, które występują na dzień umowy.

 

Zapisz wszystko na papierze

Umowa przeniesienia praw autorskich musi być w formie pisemnej. Taki obowiązek wynika z art. 53 pr.aut.

Jeżeli pozostaniesz na ustaleniach ustnych, wówczas umowa taka będzie nieważna.

 

Zdjęcie: Pexels.com