fbpx

Prawo do autorstwa utworu

kwi 9, 2014Prawo autorskie

Bycia autorem utworu niesie ze sobą szereg uprawnień. Zresztą trudno się temu dziwić.

Jeżeli stworzyłeś coś, napisałeś, namalowałeś, zaprojektowałeś to ważne abyś miał nieograniczone prawo do ochrony swojego dzieła.

 

Ojcostwo utworu

 

Uregulowane w ustawie prawo autorskie (art. 16 ust. 1) prawo twórcy do autorstwa utworu określane bywa jako prawo do ojcostwa utworu.

Zgodnie z nim autor ma prawo do dzieła w sposób:

  • nieograniczony w czasie
  • niepodlegający zbyciu ani zrzeczeniu się

Prawo to nie wiąże się z obowiązkiem ujawniania tożsamości twórcy, gdyż może mieć uzasadnione podstawy albo po prostu taką ochotę występowania anonimowo.

 

Uprawnienie do nienaruszalności utworu

 

Prawo to zwane także prawem do integralności dzieła oznacza, że utwór w zakresie swojej formy oraz treści może być rozpowszechniany w takiej postaci, w jakiej ustalił go twórca.

Za naruszenie integralności dzieła uznaje się:

  • wprowadzanie nowych elementów
  • pomijanie niektórych fragmentów utworu
  • opatrzenie utworu innym tytulem

Ustawa jednak w art. 49 ust. 2 przewiduje pewien wyjątek. Zgodnie z tym przepisem:

Następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może, bez zgody twórcy, czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. Dotyczy to odpowiednio utworów, których czas ochrony autorskich praw majątkowych upłynął.

Udostępnienie utworu

 

Kolejnym ważnym uprawnieniem autora jest prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publicznie (art. 16 ust. 1 pkt 4). To z tego przepisu wynika uprawnienie autora do samodzielnego decydowania kiedy, gdzie i jak udostępni swój utwór. Także to on decyduje, czy jego utwór nadaje się do rozpowszechniania, czy chce go jeszcze dopracować.

 

Prawo do nadzoru

 

Przepis art. 16 wymienia jeszcze prawo autora do wykonywania nadzoru nad korzystaniem z utworu. Ustawa nie wymaga, aby nadzór autorski był regulowany odrębnym wynagrodzeniem, za  wyjątkiem nadzoru autorskiego w stosunku do utworu plastycznego (art. 60 ust. 4 mówi o odpłatnym sprawowaniu nadzoru autorskiego).   Mam nadzieję, że z tego wpisu dowiedziałeś się, jakie tobie jako twórcy przysługują prawa autorskie do utworu. Powodzenia w tworzeniu!

 

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.