fbpx

Jesteś w sytuacji, gdy wysłane wezwanie do zapłaty nic nie dało, a przypominanie telefoniczne spowodowało, że dłużnik przestał odbierać od ciebie telefony. Musisz zatem podjąć decyzję, czy iść do sądu i jak to zrobić.

Kiedy postępowanie nakazowe

Przepis art 485 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) wymienia sprawy, które podlegają postępowaniu nakazowemu, jeżeli okoliczności uzasadniające wystąpienie z pozwem są udowodnione za pomocą:

  • dokumentu urzędowego
  • zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem
  • wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu
  • zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym
  • zabezpieczenie z weksla, czeku warranta lub rewersu należycie wypełnionego

Korzyści z postępowania nakazowego

Po pierwsze odbywa się na posiedzeniu niejawnym, czyli sąd podejmuje rozstrzygnięcie na podstawie złożonych przez Ciebie (czyli powoda) dokumentów, bez konieczności stawiania się w sądzie na rozprawie.

Kolejne to koszty. Opłata od takiego pozwu wynosi 4 część opłaty (art. 19 ust. 2 kscu). Przykładowo, jeśli dłużnik nam nie zapłacił 5.400 zł to opłata w postępowaniu nakazowym wyniesie 68 zł (dokładnie 67,5 zł ale należy zaokrąglić do pełnych złotówek w górę, zamiast 270zł, która jest opłata stosunkową (5% od wartości przedmiotu sporu).

Następną korzyścią jest uzyskanie tytułu zabezpieczenia bez konieczności nadania klauzuli wykonalności.

Co powinno się znaleźć w pozwie

Poza oznaczeniem sądu, powoda (Ciebie), pozwanego (dłużnika), wskazaniem wartości przedmiotu sporu (kwoty, której się domagasz) należy na pewno wpisać czego oczekujemy, np. 1) wnoszę o orzeczenie nakazem zapłaty w postęp nakazowym, by pozwany zapłacił powodowi  kwotę …zł (słownie: ..) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia …/dzień po dniu wymagalności/ do dnia zapłaty. 2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Kosztów zastępstwa i opłaty skarbowej żądamy wówczas, gdy zastępuje nas pełnomocnik.

W pozwie możemy także zastrzec, że gdyby sąd uznał, iż sprawa powinna zostać rozpatrzona na rozprawie, a nie w trybie postępowania nakazowego (na posiedzeniu niejawnym). Można to sformułować w następujący sposób: W przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów wnoszę o 1) przeprowadzenie rozprawy 2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron na okoliczność potwierdzenia faktów zawartych w niniejszym pozwie w szczególności……3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów załączonych do niniejszego pozwu, a mianowicie….

W uzasadnieniu powód winien wyjaśnić wszystkie okoliczności i dowody na jakie się powołuje. Należy pamiętać, że sąd wyrobi sobie zdanie na podstawie tego, co napiszemy (nie będzie się domyślał 🙂 dlatego warto poświęcić więcej czasu, aby pozew dobrze przygotować.

W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty, przewodniczący wyznacza rozprawę (art. 486 par. 1 kpc).

Wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty (art. 491 par. 1 kpc).