fbpx

Niejednokrotnie dostajemy na skrzynkę oferty handlowe od firm, o których nigdy nie słyszeliśmy, a nawet jeśli je kojarzymy to niekoniecznie się zgadzaliśmy na maila od nich.

Gdy pojawia się jeden taki mail to nie stanowi, aż takiego problemu. Jeśli natomiast dziennie dostajesz kilka bądź kilkanaście maili będących spamami, to nie dość, że zapychają ci skrzynkę mailową, to łatwo możesz przeoczyć te, które są dla ciebie istotne.

Co to jest spam?

Spam to niezamówiona informacja handlowa.

Jeżeli otrzymujesz informację handlową drogą elektroniczną, której nie zamawiałeś i na jej otrzymywanie nie wyraziłeś zgody, to taki mail określamy spamem.

Kwestia ta została uregulowana w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w skrócie: u.ś.u.d.e.). Zgodnie z art. 10 tej ustawy:

Zakazane jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną (art. 10 ust. 1 u.ś.u.d.e.)

Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny (art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e.).

Przy czym jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana oraz może być odwołana w każdym czasie (art. 4 ust. 1 u.ś.u.d.e.).

Tak, jak wielokrotnie już to wspominałam. Nie można się domyślać, czy klient zgodził się na wysyłanie do niego oferty, czy też nie. Należy tak sformułować oświadczenie, aby klient mógł swobodnie i świadomie ją podjąć.

 

Przytoczona przeze mnie regulacja dotyczy przesyłania niezamówionej informacji za pomocą środków teleinformatycznych i współpracujących z nimi narzędzi i programowych, umożliwiających indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi (art. 2 pkt 5 u.ś.u.d.e.).

Dla przykładu taki środkiem będzie poczta elektroniczna, czy komunikator elektroniczny. Natomiast zdaniem sądu, środkiem teleinformatycznym nie jest faks.

Zgodnie z tezą wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego

Faks nie spełnia wymagań środków komunikacji elektronicznej, o których stanowi art. 2 pkt 5 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), mający zastosowanie w procedurze administracyjnej z mocy art. 391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Środkami komunikacji elektronicznej są bowiem rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. Z art. 391 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego wynika zaś, że przesyłany dokument środkami komunikacji elektronicznej ma postać dokumentu elektronicznego, co wyklucza kopię przesłaną za pomocą faksu z uznania jej za dokument elektroniczny. (wyrok NSA z 11.10.2016 r., I OSK 966/15).

Czy wysyłanie spamu jest karalne?

Osoba, która dopuszcza się spammingu popełnia wykroczenie, które jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego (art. 24 u.ś.u.d.e.). W postępowaniach o wykroczenie oskarżycielem publicznym jest policja za wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie

Jednocześnie spamming stanowi czyn nieuczciwej konkurencji i jest nieuczciwą praktyką rynkową, wobec której przewidziane są cywilnoprawne środki ochrony.

Regulację antyspamową można znaleźć także w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tą ustawą posłużenie się telefonem, wizjofonem, telefaksem, pocztą elektroniczną, automatycznym urządzeniem wywołującym lub innym środkiem komunikacji elektronicznej w celu złożenia propozycji zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą konsumenta. Złożenie takiej oferty nie może pociągać za sobą kosztów dla konsumenta.

Jak reagować na spam?

Na pewno zalecałabym nie klikać w link czy mail, który podejrzewamy, że jest spamem. W innym wypadku system wysyłający spam, może zidentyfikować nasz adres mailowy jako aktywne, co spowoduje, że nasza poczta elektroniczna nadal będzie atakowana przez programy spamerskie.

Możemy zgłosić na policję doniesienie o popełnieniu wykroczenia.

Inna jeszcze możliwością jest, jeśli wiemy skąd pochodzi wiadomość (na przykład z jakiegoś banku czy firmy ubezpieczeniowej) a nie wyrażaliśmy zgody na otrzymywanie ofert od tych podmiotów, możemy wysłać maila z żądaniem zaprzestania przetwarzania naszych danych osobowych. Brak ustosunkowania się do naszego żądania możemy zgłosić do GIODO.

Jeśli spodobał ci się artykuł, koniecznie podziel się nim ze znajomymi