fbpx

19 najważniejszych elementów umowy, o których warto pamiętać

Wrz 15, 2013 | E-commerce

Łatwo się rozmawia o biznesie. Roztacza wizje współpracy. Nieco gorzej już wygląda ściągalność należności lub gdy okazuje się, że zakupiony towar nie spełnia oczekiwań nabywcy.

Wówczas zastanawiamy się, jak dochodzić naprawy, wymiany, zapłaty. Dlatego najpierw trzeba zacząć od dobrej umowy tak, aby móc zabezpieczyć się na ewentualne, przyszłe niespodzianki.

 

Umowa wydobyta z internetu

 

W dobie internetu wystarczy wystukać w wyszukiwarce i mamy pod ręką mnóstwo wzorów przeróżnych umów. I z jednej strony to dobrze, że obecnie jest tak szeroki dostęp. Jednak z drugiej, trzeba zawsze pamiętać, iż jest to pewien ogólny wzór, który nie uwzględnia Twojej specyfiki branży, czy oferowanego przez Ciebie produktu.

Dlatego taki zdobyty w internecie wzór może być bazą do stworzenia swojej własnej umowy, zabezpieczającej interesy Twojej firmy.

 

 

Na początku wydaje się, że każda umowa jest korzystna, do momentu, aż nie dojdzie do problemów z jej realizacją.

 

Elementy umowy

 

Do najważniejszych elementów umowy należą:

1. Określenie stron umowy.Tutaj warto pamiętać o bardzo dokładnym określeniu stron umowy oraz osób uprawnionych do reprezentowania danego podmiotu (nazwa, NIP, REGON, KRS, adres, imię i nazwisko, źródło umocowania). Jednocześnie należy się zastanowić nad danymi kontaktowymi jakich potrzebujemy. Poleganie wyłącznie na adresie e-mail, kiedy planujemy dłuższą współpracę jest ryzykowane. W sytuacji, gdy kontrahent zniknie, wysyłanie maili do niego nic nam nie da.

2. Postanowienia wstępne. Nie jest to punkt obowiązkowy, dlatego możesz go pominąć. Jeżeli jednak pracujesz w branży, w której używane jest specjalistyczne słownictwo, może należałoby się zastanowić nad potrzebą ich wytłumaczenia. Na pewno, wówczas obie strony umowy będą miały jasność, co do terminologii.

3. Przedmiot umowy. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy, tego co ma być zrobione, dostarczone w jakiej ilości o jakich parametrach.

4. Miejsce wykonania umowy. Oczywiście, jeśli umowa polega na wykonaniu usługi, czy dzieła (w przypadku umowy zlecenie, o dzieło, umowy dostawy).

5. Podstawowe obowiązki stron. Tutaj należy się przyłożyć do dokładnego określenia za co każda ze storn odpowiada i w jakim zakresie. Pozwali to uniknąć w przyszłości nieporozumień. Przykładowo, przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy o dzieło zgodnie z …..

6. Termin wykonania umowy / spełnienia świadczenia.

7. Materiały i podwykonawcy. Jeśli jest to związane z przedmiotem umowy, jeśli nie to pomijamy ten punkt.

8. Wynagrodzenie. Strony uzgadniają, że realizacja umowy nastąpi za kwotę ….

9. Sposób rozliczenia i płatności. Przykładowo, że sposób rozliczenia nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT, po protokolarnym odbiorze pracy.

10. Odsetki za zwłokę w płatnościach.

11. Kara umowna. Można zastrzec karę, ale tylko w przypadku świadczenia niepieniężnego. Jeśli strona opóźnia się z zapłatą raty pieniężnej – wówczas mamy do czynienia z odsetkami.

12. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

13. Umowne prawo odstąpienia.

14. Warunki wypowiedzenia umowy. Wskazanie okresu wypowiedzenia oraz na jaki czas została zawarta umowy.

14. Warunki i okres gwarancji. Przykładowo, że przyjmujący zamówienie udziela gwarancji oraz rękojmi za wady ….

15. Zakaz konkurencji i klauzula poufności.

16. Określenie sądu właściwego na wypadek sporu.

17. Dodatkowe zabezpieczenia. Na przykład weksel in blanco.

18. Postanowienia końcowe. Przykładowo, że zmiana umowy dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie opłaty związane z zawarciem umowy pokrywa ….

19. Podpisy stron.

 

Kilka słów na koniec

 

Mam nadzieję, że dobrnąłeś do końca. Jak widzisz, napisanie dobrej umowy, zgodnej z przepisami i uwzględniającej Twoje interesy jako przedsiębiorcy, nie jest takie proste.

Jednak poświęcony czas na prawidłowe zredagowanie umowy, bądź zlecenie tego prawnikowi, zwiększy bezpieczeństwo w biznesie.

 

Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Photo by fauxels from Pexels