fbpx

Czy fotografię prasową i reporterską obowiązuje RODO?

wrz 16, 2018Ochrona danych, Prawo autorskie

Czy fotoreporterów obowiązuje RODO? Czy muszą zbierać zgodę na przetwarzanie wizerunku osoby fotografowanej?

Z odpowiedzią przychodzi motyw 153 preambuły RODO, który poniżej przytoczę:

Prawo państw członkowskich powinno godzić przepisy regulujące wolność wypowiedzi i informacji, w tym wypowiedzi dziennikarskiej, akademickiej, artystycznej lub literackiej, z prawem do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia.

Przetwarzanie danych osobowych jedynie do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej powinno podlegać wyjątkom lub odstępstwom od niektórych przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli jest to niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z prawem do wolności wypowiedzi i informacji, przewidzianymi w art. 11 Karty praw podstawowych”.

Także art. 85 RODO stanowi, że:

ust. 1: Państwa członkowskie przyjmują przepisy pozwalające pogodzić prawo do ochrony danych osobowych na mocy niniejszego rozporządzenia z wolnością wypowiedzi i informacji, w tym do przetwarzania dla potrzeb dziennikarskich oraz do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej.

ust. 2. Dla przetwarzania do celów dziennikarskich lub do celów wypowiedzi akademickiej, artystycznej lub literackiej państwa członkowskie określają odstępstwa lub wyjątki od rozdziału II (Zasady), rozdziału III (Prawa osoby, której dane dotyczą), rozdziału IV (Administrator i podmiot przetwarzający), rozdziału V (Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych), rozdziału VI (Niezależne organy nadzorcze), rozdziału VII (Współpraca i spójność) oraz rozdziału IX (Szczególne sytuacje związane z przetwarzaniem danych), jeżeli są one niezbędne, by pogodzić prawo do ochrony danych osobowych z wolnością wypowiedzi i informacji.

A dokładnie nie mają zastosowania następujące przepisy:

 • art. 13 RODO – informowanie osoby, której dane dotyczą, w przypadku pozyskiwania danych od tej osoby;
 • art. 15 ust. 3 i 4 RODO – dostarczanie osobie, której dane dotyczą, kopii danych;
 • art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania danych na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 • art. 27 RODO – obowiązek wyznaczenia przedstawiciela w Unii Europejskiej;
 • art. 28 RODO – obowiązki związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego;
 • art. 30 RODO – prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

 

Z powyższego wynika, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z fotografią prasową, czy reporterską, jeżeli materiał prasowy jest obrazem o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym przewidziany w Prawie prasowym, nie mają zastosowania przepisy o przetwarzaniu danych.

 

Dodatkowo do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych, działalności literackiej oraz działalności artystycznej nie będzie się stosowało następujących przepisów:

 • art. 5 RODO – zasady przetwarzania danych osobowych;
 • art. 6 RODO – przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych;
 • art. 7 RODO – warunki wyrażania zgody przez osobę, której dane dotyczą;
 • art. 8 RODO – warunki wyrażania zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego;
 • art. 9 RODO – przetwarzanie szczególnych kategorii danych;
 • art. 11 RODO – przetwarzanie danych osobowych osoby niewymagającej identyfikacji;
 • art. 14 RODO – obowiązek podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych nie od osoby, której dane dotyczą;
 • art. 15 ust. 1 i 2  RODO – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą;
 • art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych;
 • art. 19 RODO – obowiązek powiadomienia odbiorcy danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;
 • art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych;
 • art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu;
 • art. 22 RODO – zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie.

 

Mam nadzieję, że dobrnąłeś do tego miejsca.

Jeśli tak, to szczerze Ci gratuluję!

Sporo tych przepisów, ale mam nadzieję, że będą przydatne i pomogą Ci w określeniu, czy w Twojej konkretnej sytaucji ma zastosowanie zwolnienie i jeśli tak, jakich przepisów nie musisz stosować.

 

Podsumowując, rozporządzenie ogólne o ochronie danych daje w motywie 153 preambuły oraz art. 85 pewne możliwości odmiennego uregulowania w prawie krajowym państwa członkowskiego kwestie dotyczące przetwarzania danych.

Z tej możliwości skorzystała Polska.

Dlatego w art. 2 ustawy o ochronie danych, znalazły się wyłączenia stosowania RODO tak, aby zagwarantować wolność wypowiedzi.

Oczywiście zawsze należy pamiętać o granicach wskazanych w całym systemie prawnym. W praktyce oznacza to, że co prawda nie będziesz musiał realizować części obowiązków wynikających z RODO, to jednak zdjęcia nie mogą naruszać dóbr osobistych osób na nich się znajdujących.

adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.