fbpx

5 elementów skargi na bezczynność komornika

Lis 8, 2013 | E-commerce, Pierwsze kroki w biznesie

Kiedy dochodzimy zapłaty swoich należności, a dłużnik się cały czas wymiguje, jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, kiedy sąd wyda w naszej sprawie wyrok zasądzający zapłatę od dłużnika określonej kwoty.

Radość znacznie opada i zachwyt nad uzyskanym wyrokiem, kiedy okazuje się, że sprawa złożona u komornika nie posuwa się  w ogóle do przodu i na horyzoncie nie widać możliwości odzyskania pieniędzy. Co wtedy zrobić.

 

Gdy komornik nie robi nic

 

Zgodnie z art. 767 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: Kpc): Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności.

Zatem, jeżeli naszym zdaniem komornik podejmuje czynności niezgodnie z przepisami, bądź nie podejmuje ich w ogóle, wówczas stronie przysługuje skarga.

 

Procedura złożenia skargi na komornika

 

Skargę należy złożyć do sądu rejonowego, w terminie tygodnia od dnia czynności, gdy strona lub osoba była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd, przy którym działa komornik.

 

Istotne elementy skargi

 

Aby nasza skarga została przez sąd rozpoznana, musi czynić zadość wymaganiom pisma procesowego, co oznacza, że taka skarga powinna zawierać następujące elementy:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (wymieniamy wierzycieli, dłużników, podajemy ich adresy, a także sygnaturę sprawy akt komorniczych której dotyczy skarga);

2) oznaczenie rodzaju pisma (tutaj: Skarga na czynność komornika);

3) osnowę wniosku (tj. treść wniosku, nasze żądanie) lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

5) wymienienie załączników.

Ponadto w skardze należy wskazać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767 par. 3 Kpc).

I ostatnie dwie kwestie, po pierwsze skarga na czynności komornika podlega opłacie – 100 zł (na rachunek sądu rejonowego do którego wnosimy skargę). Potwierdzenie uiszczenia opłaty najlepiej dołączyć do skargi. Po drugie, skargę składamy w takiej ilości egzemplarzy ile jest stron postępowania oraz po egzemplarzu dla sądu i komornika.

Sąd rozpoznaje skargę w terminie tygodnia od dnia jej wpływu do sądu, a gdy skarga zawiera braki formalne, które podlegają uzupełnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupełnienia.

I teraz pozostaje czekać, co zdecyduje sąd.

Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Photo by The Coach Space from Pexels