fbpx

6 kroków do jednoosobowej działalności. Praktyczny poradnik

mar 27, 2017Biznes online, Pierwsze kroki w biznesie

Kiedy już podjąłeś decyzję o założeniu działalności, masz określoną usługę lub produkt, przeanalizowałeś rynek, oszacowałeś potencjalne koszty i zyski, zaplanowałeś reklamę i sposób pozyskiwania klientów i jeszcze wiele innych kwestii to czas wybrać się do urzędu.

 

KROK1: Rejestracja w CEIDG

 

Rejestracja jednoosobowej działalności oraz spółki cywilnej odbywa się poprzez złożenie druku CEIDG-1 (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

W praktyce wygląda to tak, że należy wybrać się do urzędu i złożyć wniosek. \

Wcześniej wypełniwszy go. Oczywiście można złożyć także online ale wówczas należy mieć podpis kwalifikowany.

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Złożenie druku nie pociąga za sobą żadnych  kosztów.

 

KROK 2: Nadanie NIP i REGON

 

Jeżeli miałeś już nadany numer NIP, to po rejestracji działalności nie ulegnie on zmianie.

Oznacza to, że będziesz się posługiwał dotychczasowym numerem NIP.

Jeśli jednak nie miałeś nadanego numeru NIP to zostanie on nadany po rejestracji.

NIP jest niezbędny do celów podatkowych.

Natomiast numer REGON dla jednoosobowych działalności dokonuje się wraz ze złożeniem wniosku CEIDG-1.

Integralną częścią wniosku o wpis przedsiębiorcy do CEIDG jest żądanie wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru REGON.

 

KROK 3: Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego

 

Przy rejestracji jednoosobowej działalności nie trzeba odrębnie zgłaszać się do ZUS. Druk CEIDG-1 który złożyłeś w urzędzie wraz z kopią wpisu do CEIDG przesyłany jest do ZUS.

Na podstawie otrzymanego druku ZUS zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika składek (druk ZUS ZFA).

Nawet, jeśli zakładasz firmę w każdej innej formie prawnej niż jednoosobowa działalność, to musisz sam zgłosić się do ZUS w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Koszty jakie poniesie osoba prowadząca działalność w 2017 opisane są TUTAJ.

 

KROK 4: Podatek dochodowy i VAT

 

Możliwe są 4 formy opodatkowania, tj. PIT, CIT, RPE, Karta podatkowe.

Jeżeli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą  odpowiednią formą będzie PIT.

Podatkiem tym rozliczają się poza jednoosobowymi działalnościami, także spółki cywilne oraz spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna)

PIT na zasadach ogólnych – zasadą jest kumulowanie dochodów uzyskanych w ciągu całego roku oraz wyliczenia należnego podatku. Przysługują ulgi od dochodu oraz ulgi od podatku (np. inwestycje w nowe technologie).

Rozliczając się należy złożyć deklarację PIT-36

Obowiązują dwa progi podatkowe: 17 % (do kwoty 85 528 zł w stosunku rocznym) a powyżej tej kwoty liczony podatek w wysokości 32 % (14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł) minus kwota zmniejszająca podatek.

Ulgi w ramach skali podatkowej

Po wyborze opodatkowania na zasadach ogólnych będziesz uprawniony do rozliczania ulg podatkowych.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych daje największą możliwość skorzystania z ulg podatkowych w porównaniu do innych form opodatkowania działalności gospodarczej.

W przypadku wyboru opodatkowania na zasadach ogólnych możesz skorzystać między innymi z:

 • ulgi na dziecko
 • odliczenia podatku zagranicznego
 • odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • odliczenia wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • ulgi rehabilitacyjnej
 • ulgi internetowej
 • ulgi związanej z przekazaniem darowizn
 • ulgi na działalność badawczo rozwojową
 • ulgi termomodernizacyjnej
 • ulgi z tytułu działalności w specjalnej strefie inwestycyjnej
 • ulgi IP BOX

 

PIT liniowy – w wysokości 19% od przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki społeczne.

Dla rozliczenia wypełniasz deklarację PIT-36L

W PIT-36L wykazuje się tylko przychody z działalności gospodarczej i z działów specjalnej produkcji rolnej opodatkowane liniowo.

Nie jest możliwe łączenie dochodów z innych źródeł (np. ze stosunku pracy) zatem wszelkie dochody pochodzące z innych źródeł podatnicy muszą rozliczyć na dodatkowym, odpowiednim formularzu.

 

KROK 5: Założenie firmowego rachunku bankowego

 

W tej kwestii szczerze polecam analizę Michała Szafrańskiego – RANKING NAJLEPSZYCH KONT FIRMOWYCH, którego blog regularnie śledzę i korzystam z jego wiedzy.

 

KROK 6: Inne ważne sprawy

 

Na koniec warto jeszcze pamiętać o takich kwestiach, jak:

 • wyrobienie pieczątki, na której  znajdzie się obok nazwy firmy i adresu, numeru NIP oraz REGON
 • zrobienie lub zlecenie komuś wykonania strony internetowej twojej nowej firmy
 • zlecenie oraz wydruk wizytówek i/lub papieru firmowego
 • najem lokalu
 • zakup mebli, sprzętu, oprogramowania itp. niezbędnych do prowadzenia działalności

 

I wreszcie, jak to wszystkie instytucje odwiedzisz i złożysz stosowne wnioski i podpisy, wyrobisz pieczątki i zamówisz wizytówki, możesz….. nie usiąść i czekać na klienta, ale zakasać rękawy i aktywnie go poszukiwać.

 

apl.adw. Małgorzata Moczulska

Pomagam zrozumieć przepisy prawa i prowadzić legalnie biznes online. Moi Klienci to osoby mające odwagę spełniać marzenia o własnej firmie, w której realizują swoje pasje, ale także rozwijają dochodowe biznesy zgodnie z obowiązującymi przepisami.