+48 690 010 380 info@blizejprawa.com

To, co najważniejsze to świadomość uciekającego czasu. Dni, tygodnie i miesiące mijają, nawet nie wiemy kiedy. No i kolejny rok…

Zbliża się koniec roku, więc czas podsumowań, ale nie tylko o samo przemijanie chodzi, a o pilnowanie terminów. Uchybienie terminowi, czyli złożenie odwołania, apelacji po terminie ma negatywne konsekwencje dla skarżącego.

Co i jak obliczać

Zagadnienie obliczania terminu uregulowane jest w Kodeksie cywilnym – Księga Pierwsza Część Ogólna, Tytuł V Terminy. Przepisy art. 110-116 Kc stosowane są wówczas, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna nie określają innego sposobu obliczania terminu.

Upływ terminu w dniach

Jeżeli termin jest określony w dniach  to kończy się z upływem dnia ostatniego. Natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się tego dnia przy obliczaniu terminu (art. 111 Kc).

Na przykład: Dnia 24.10.2013r. strona otrzymała zawiadomienie z Urzędu Miasta do wypowiedzenia się w termin 7 dni od dnia doręczenia. Według powyżej wskazanego przepisu, 7-dniowy termin rozpoczyna się 25.10.2013r. (tj. od dnia następnego od dnia otrzymania pisma), a termin do dokonania czynności upłynie z końcem dnia 31.10.2013r.

Liczenie tygodni

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kc).

Przykładowo: Termin 1-miesieczny rozpoczęty 24.10.2013r. upłynie z końcem 24.11.2013r.

Wyjątek stanowi obliczanie wieku osoby fizycznej, gdyż termin taki upływa już z początkiem ostatniego dnia.

Gdy wypada w środku miesiąca?

Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom (art. 113 Kc).

Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za 30 dni, a rok za 365 dni (art. 114 Kc).

Co warto zapamiętać, w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy to termin upłynie dopiero następnego dnia powszedniego.  Za dni wolne od pracy ustawa uznaje niedziele i wybrane dni świąteczne w ciągu roku.

Przykład: Termin wniesienia reklamacji upływa 11.11.2013r. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin ten upływa dnia następnego, tj. 12.11. 2013r.