Obliczanie terminu w prawie cywilnym

Posted on Posted in Postępowania administracyjne i sądowe, Prawo gospodarcze i cywilne
Zagadnienie obliczania terminu uregulowane jest w Kodeksie cywilnym – Księga Pierwsza Część Ogólna, Tytuł V Terminy.
Przepisy art. 110-116 Kc stosowane są wówczas, gdy ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna nie określają innego sposobu obliczania terminu.
Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie cywilnym obowiązują następujące zasady przy obliczaniu terminów:
1. Jeżeli termin jest określony w dniach  to kończy się z upływem dnia ostatniego. Natomiast jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się tego dnia przy obliczaniu terminu (art. 111 Kc).
Przykład: Dnia 24.10.2013r. strona otrzymała zawiadomienie z Urzędu Miasta do wypowiedzenia się w termin 7 dni od dnia doręczenia. Według powyżej wskazanego przepisu, 7-dniowy termin rozpoczyna się 25.10.2013r. (tj. od dnia następnego od dnia otrzymania pisma), a termin do dokonania czynności upłynie z końcem dnia 31.10.2013r.
2. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (art. 112 Kc).
Przykład: Termin 1-miesieczny rozpoczęty 24.10.2013r. upłynie z końcem 24.11.2013r.
Wyjątek stanowi obliczanie wieku osoby fizycznej, gdyż termin taki upływa już z początkiem ostatniego dnia.
3. Jeżeli termin jest oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca, rozumie się przez to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. Termin półmiesięczny jest równy piętnastu dniom (art. 113 Kc).
4. Jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za 30 dni, a rok za 365 dni (art. 114 Kc).
Należy pamiętać, że w przypadku, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy to termin upłynie dopiero następnego dnia powszedniego.  Za dni wolne od pracy ustawa uznaje niedziele i wybrane dni świąteczne w ciągu roku.
Przykład: Termin wniesienia reklamacji upływa 11.11.2013r. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego termin ten upływa dnia następnego, tj. 12.11. 2013r.
opracowała: Małgorzata Moczulska

Comments are closed.